Japan

         
Daihatsu
Datsun
Hino
Honda
Infinity
         
Isuzu
Lexus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
         
Prince Subaru Suzuki Toyopet Toyota